اعضاء افتخاری Honorary Members
دکتر ابوالحسن احمدیانی A . Ahmadiani , Ph.D
دکتر سعید سمنانیان S . Semnanian , MD , Ph.D
دکتر محمد علی اصغری مقدم M . A . Asghari , Ph.D
دکتر منوچهر مظلوم دوست M . Mazloomdoost , MD
دکتر دانش مظلوم دوست D . Mazloomdoodt , MD
دکتر کاملیا شیرازی C . Shirazi , MD
پروفسور رودلف ترید R . D . Treede , MD , Ph.D
پروفسور افشین گنجی A . Gangi , MD
پروفسور یوستوس بنرات J . Benrath , MD
پروفسور آلن سری A . Serrie , MD
پروفسور دومینیک والاد D . Valade , MD
دکتر قسن موهنا G . Mouhanna , MD
دکتر ایرج روئین دژ I . Rouindej , MD
دکتر حسین نایب آقائی H . Nayebaghaie , MD
دکتر محمد جعفر منصوری M . J . Mansouri , MD
دکتر فرناد ایمانی F. Imani , MD
دکتر اسماعیل ابراهیمی E . Ebrahimi , Ph.D
دکتر ژیلا بهزادی J . Behzadi , Ph.D
دکتر ترانه معینی زنجانی T . Moini Zanjani , Ph.D
دکتر محمدرضا زرین دست M . R . Zarrindast , Ph.D
دکتر معصومه ثابت کسائی M . Sabetkassaie , Ph.D
دکتر هما مناهجی H . Manaheji , Ph. D
دکتر داود آقامحمدی D. Aghamohamadi , MD, Ph.D
دکتر زهرا پور اسماعیل Z. Pouresmail , Ph.D
مسئول دفترو دبیر انجمن Office of the Pain Society
دکتر پرویز جلیلی P. Jalili, MD