رئیس President
دکتر سید مسعود هاشمی M. Hashemi, MD
نایب رئیس Deputy Chairman
دکتر جلال زرین قلم J. Zaringhalam, MD, Ph.D
Dr. Jalal Zaringhalam CV
دبیر Secretary
دکتر پرویز جلیلی P. Jalili, MD
بازرس Inspector
دکتر رضا پور روستا R. Pour Rousta, MD
اعضاء هیئت مدیره Councilors
دکتر فریده محمدطاهری F. Mohammad Taheri, MD
دکتر مسعود هاشمی M. Hashemi, MD
دکتر پرویز جلیلی P. Jalili, MD
دکتر سیامک مرادی S. Moradi, MD
دکتر بهرام نادر نبی ( علی البدل) B. Nader Nabi, MD
خزانه دار Treasurer
دکتر فریده محمد طاهری F. Mohammad Taheri, MD
اعضاء افتخاری Honorary Members
دکتر ابوالحسن احمدیانی A . Ahmadiani , Ph.D
دکتر سعید سمنانیان S . Semnanian , MD , Ph.D
دکتر محمد علی اصغری مقدم M . A . Asghari , Ph.D
دکتر منوچهر مظلوم دوست M . Mazloomdoost , MD
دکتر دانش مظلوم دوست D . Mazloomdoodt , MD
دکتر کاملیا شیرازی C . Shirazi , MD
پروفسور رودلف ترید R . D . Treede , MD , Ph.D
پروفسور افشین گنجی A . Gangi , MD
پروفسور یوستوس بنرات J . Benrath , MD
پروفسور آلن سری A . Serrie , MD
پروفسور دومینیک والاد D . Valade , MD
دکتر قسن موهنا G . Mouhanna , MD
دکتر ایرج روئین دژ I . Rouindej , MD
دکتر حسین نایب آقائی H . Nayebaghaie , MD
دکتر محمد جعفر منصوری M . J . Mansouri , MD
دکتر فرناد ایمانی F. Imani , MD
دکتر اسماعیل ابراهیمی E . Ebrahimi , Ph.D
دکتر ژیلا بهزادی J . Behzadi , Ph.D
دکتر ترانه معینی زنجانی T . Moini Zanjani , Ph.D
دکتر محمدرضا زرین دست M . R . Zarrindast , Ph.D
دکتر معصومه ثابت کسائی M . Sabetkassaie , Ph.D
دکتر هما مناهجی H . Manaheji , Ph. D
دکتر داود آقامحمدی D. Aghamohamadi , MD, Ph.D
دکتر زهرا پور اسماعیل Z. Pouresmail , Ph.D
مسئول دفترو دبیر انجمن Office of the Pain Society
دکتر پرویز جلیلی P. Jalili, MD