در شبکه های مجازی انجمن بررسی و مطالعه در در ایران، عضو شوید و اخبار و اطلاعات این انجمن را در لحظه دنبال کنید. برای عضویت و همراهی ما در کانال تلگرام، از پیوند ها (لینک ها) ی زیر استفاده نمائید.