لیست اعضای انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد (IASP) در سال ۲۰۱۹ که از طریق انجمن درد ایران ثبت نام نموده‌اند.

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. پرویز جلیلی
 5. فریده محمد‌طاهری
 6. پیمان دادخواه
 7. رضا پورروستا
 8. مهشید قاسمی
 9. بهرام نادری‌نبی
 10. طاهره پارسا
 11. بهزاد سینائی
 12. سید کمال موسوی
 13. عباس شیرزاد
 14. سارا بهبهانی
 15. ساسان گازرانی
 16. علیرضا خواجه‌نصیر
 17. محمدرضا کاظمی
 18. صمداسلام جهان گلزاری
 19. علیرضا حسن نژاد
 20. نیر مقدم امین
 21. سید عباس حسینی
 22. سیده معصومه حسینی
 23. علی حسینی‌پور
 24. سامان اسدی
 25. سلمان وجدانی
 26. امیر ضرغامی
 27. محمدحسین دلشاد
 28. امیرحسین یزدانی
 29. کسری دهقان
 30. حسین عدل‌خو

 

 

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (IPS) در سال ۲۰۱۹