لیست اعضای انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد (IASP) در سال ۲۰۱۹ که از طریق انجمن درد ایران ثبت نام نموده‌اند.

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. پرویز جلیلی
 5. فریده محمد‌طاهری
 6. پیمان دادخواه
 7. رضا پورروستائی
 8. مهشید قاسمی
 9. بهرام نادری‌نبی
 10. طاهره پارسا
 11. بهزاد سینائی
 12. سید کمال موسوی
 13. عباس شیرزاد
 14. سارا بهبهانی
 15. ساسان گازرانی
 16. علیرضا خواجه‌نصیر
 17. محمدرضا کاظمی
 18. صمد اسلام جمال گلزاری
 19. علیرضا حسن نژاد
 20. نیر مقدم امین
 21. سید عباس حسینی جهرمی
 22. سیده معصومه حسینی ولمی
 23. علی حسینی‌پور
 24. سامان اسدی
 25. سلمان وجدانی
 26. امیر ضرغامی
 27. محمدحسین دلشاد
 28. امیرحسین یزدانی
 29. کسری دهقان
 30. حسین عدل‌خو
 31. سولماز فخاری
 32. نقی عابدینی
 33. محمدرضا واعظ مهدوی
 34. مهرداد مکرم دری

 

 

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (IPS) در سال ۲۰۱۹ 

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. پیمان دادخواه
 5. رضا پورروستائی
 6. مهشید قاسمی
 7. بهرام نادری‌نبی
 8. طاهره پارسا
 9. پرویز جلیلی
 10. سارا بهبهانی
 11. علیرضا حسن نژاد
 12. نیر مقدم امین
 13. وحید اخیانی
 14. حبیب ذاکری
 15. علی حسینی‌پور
 16. سامان اسدی
 17. سلمان وجدانی
 18. امیر ضرغامی
 19. محمدحسین دلشاد
 20. امیرحسین یزدانی
 21. کسری دهقان
 22. حسین عدل‌خو
 23. سولماز فخاری
 24. رضا امین پیرطبی
 25. مرتضی دلخوش ریحانی
 26. سحر مقسطی
 27. رضا امیر ناصری
 28. حمید پالیده
 29. نسرین گودرزی
 30. علیرضا مقتدری
 31. امیرکیان معاونی
 32. حسین آرین
 33. علیرضا خواجه‌نصیر
 34. غلامرضا نخستین روحی
 35. طاهر قریشی
 36. غزاله خائف
 37. سیروس مومن‌زاده