لیست اعضای انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد (IASP) در سال ۲۰۱۹ که از طریق انجمن درد ایران ثبت نام نموده‌اند.

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. پرویز جلیلی
 5. فریده محمد‌طاهری
 6. پیمان دادخواه
 7. رضا پورروستائی
 8. مهشید قاسمی
 9. بهرام نادری‌نبی
 10. طاهره پارسا
 11. بهزاد سینائی
 12. سید کمال موسوی
 13. عباس شیرزاد
 14. سارا بهبهانی
 15. ساسان گازرانی
 16. علیرضا خواجه‌نصیر
 17. محمدرضا کاظمی
 18. صمد اسلام جمال گلزاری
 19. علیرضا حسن نژاد
 20. نیر مقدم امین
 21. سید عباس حسینی هجومی
 22. سیده معصومه حسینی دلمی
 23. علی حسینی‌پور
 24. سامان اسدی
 25. سلمان وجدانی
 26. امیر ضرغامی
 27. محمدحسین دلشاد
 28. امیرحسین یزدانی
 29. کسری دهقان
 30. حسین عدل‌خو
 31. سولماز فخاری
 32. نقی عابدینی
 33. محمدرضا واعظ مهدوی

 

 

لیست اعضای انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران (IPS) در سال ۲۰۱۹ 

 1. محمد شریفی
 2. سید مسعود هاشمی
 3. سیامک مرادی
 4. پیمان دادخواه
 5. رضا پورروستائی
 6. مهشید قاسمی
 7. بهرام نادری‌نبی
 8. طاهره پارسا
 9. سارا بهبهانی
 10. علیرضا حسن نژاد
 11. نیر مقدم امین
 12. وحید اخیانی
 13. حبیب ذاکری
 14. علی حسینی‌پور
 15. سامان اسدی
 16. سلمان وجدانی
 17. امیر ضرغامی
 18. محمدحسین دلشاد
 19. امیرحسین یزدانی
 20. کسری دهقان
 21. حسین عدل‌خو
 22. سولماز فخاری
 23. رضا امین پیرطبی
 24. مرتضی دلخوش ریحانی
 25. سحر مقسطی
 26. رضا امیر ناصری
 27. حمید پالیده
 28. نسرین گودرزی
 29. علیرضا مقتدری