کنفرانس علمی کنترل درد حاد

کنفرانس علمی با موضوع کنترل درد حاد و با همکاری گروه بیهوشی دانشگاه شهید بهشتی، بخش بیهوشی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد و “انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران” برگزار خواهد شد.

زمان: ساعت ۸ صبح روز  ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

مکان: خیابان پاسداران، بوستان نهم، یمارستان شهید دکتر لبافی نژاد، سالن آمفی تئاتر