دوازدهمین همایش بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران