شرایط عضویت در انجمن برای سال ۲۰۱۷ میلادی

نروش ثبت نام برای سال ۲۰۱۷ میلادی

علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند مبلغ ۹۰ هزار تومان (حق عضویت سالانه فقط در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران) و یا مبلغ  ۲۹۰ هزار تومان (حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد و شاخه ایران آن، بدون ژورنال. حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد همراه با ژورنال مبلغ ۶۲۰۰۰۰ هزار تومان) را به شماره کارت

۵۸۹۴-۶۳۱۵-۰۸۵۰-۲۲۸۳ به نام آقای دکتر جلال زرین قلم و یا شماره حساب ۸۰۵۴۴۸۸۵ بانک رفاه، شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کد بانک ۱۹۶) به نام آقایان دکتر سعادت نیاکی، دکتر مسعود هاشمی و دکتر جلال زرین قلم واریز نمایند و فیش پرداخت را اسکن نموده و به ایمیل انجمن ارسال نمایند، تا برای ثبت نام اقدام گردد.

ضمنا لازم است تمام افراد جدید، فایلهای فرم ثبت نام انجمن جهانی درد و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران را از سایت انجمن دانلود نموده و پس از پر کردن، اسکن و ذخیره نموده و به آدرس پست الکترونیک انجمن (info@iranianpainsociety.org) ارسال نمایند. لطفا مدارک مربوط به کار و رشته تحصیلی و از جمله، کپی کارت نظام پزشکی، کپی کارت دانشجویی و یک قطعه عکس اداری، همراه مدارک ارسال گردد.

*لطفا حتما برای پیگیری عضویت خود، با تلفن دفتر انجمن (۲۲۴۳۹۹۷۱) تماس حاصل فرمائید.

* حق عضویت انجمن جهانی درد در سال ۲۰۱۷ میلادی برای دانشجویان و افراد غیردانشجو در جدول زیر آورده شده است. انجمن از دریافت نقدی حق عضویت ها معذور است.

*مبالغ فوق برای عضویت انجمن جهانی درد بایدتا تاریخ  ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ به حساب انجمن واریز گردد تا برای عضویت سال ۲۰۱۷۶ انجمن جهانی درد اقدام شود (به مدارک رسیده بعد از ۱۵ آبان ترتیب اثر داده نخواهد شد).

*کسانیکه حق عضویت سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و نیز حق عضویت انجمن جهانی درد را برای هر سال میلادی، بر طبق ضوابط انجمن پرداخت نکرده باشند، عضو انجمن محسوب نشده و حق استفاده از عنوان عضویت انجمن درد و یا انجمن جهانی درد را نخواهند داشت. درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت قانونی آن با خود فرد خواهد بود .

 

فرم عضویت در انجمن جهانی درد

فرم عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

 

انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و انجمن جهانی درد (IASP)
همه ی گروه های غیردانشجو ۹۰۰۰۰۰  ریال ۲۹۰۰۰۰۰ ریال
همه ی گرو ه های دانشجو ۵۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ریال
ثبت نام با ژورنال Pain ۶۲۰۰۰۰۰ ریال