شرایط عضویت در انجمن برای سال ۲۰۱۸ میلادی

روش ثبت نام انجمن برای سال میلادی ۲۰۱۸

علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند مبلغ ۱۰۰۰۰۰ هزار تومان (حق عضویت سالانه فقط در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران) ،  مبلغ  ۳۲۰۰۰۰ هزار تومان (حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد و شاخه ایران آن، بدون ژورنال) و برای حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد همراه با ژورنال مبلغ ۶۵۰۰۰۰  هزار تومان را به شماره کارت

۵۸۹۴-۶۳۱۵-۶۳۲۱-۱۲۸۳      به نام سرکار خانم دکتر فریده محمدطاهری (خزانه دار انجمن) و یا شماره حساب پس انداز ۲۲۷۸۲۶۱۳۹ بانک رفاه، شعبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کد بانک ۱۹۶) به نام خانمها دکتر معصومه ثابت کسایی، فریده محمدطاهری و آقای دکتر جلال زرین قلم واریز نمایند و فیش پرداخت را اسکن نموده و به ایمیل انجمن ارسال نمایند، تا برای ثبت نام اقدام گردد.

ضمنا لازم است تمام افراد جدید، فایلهای فرم ثبت نام انجمن جهانی درد و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران را از سایت انجمن دانلود نموده و پس از پر کردن، اسکن و ذخیره نموده و به آدرس پست الکترونیک انجمن (info@iranianpainsociety.org) ارسال نمایند. لطفا مدارک مربوط به کار و رشته تحصیلی و از جمله، کپی کارت نظام پزشکی، کپی کارت دانشجویی و یک قطعه عکس اداری، همراه مدارک ارسال گردد.

*لطفا حتما برای پیگیری عضویت خود، با تلفن دفتر انجمن (۲۲۴۳۹۹۷۱) تماس حاصل فرمائید.

* حق عضویت انجمن جهانی درد در سال ۲۰۱۸ میلادی برای دانشجویان و افراد غیردانشجو در جدول زیر آورده شده است. انجمن از دریافت نقدی حق عضویت ها معذور است.

*مبالغ فوق برای عضویت انجمن جهانی درد بایدتا تاریخ  ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ به حساب انجمن واریز گردد تا برای عضویت سال ۲۰۱۸ انجمن جهانی درد اقدام شود (به مدارک رسیده بعد از ۲۵ آبان ترتیب اثر داده نخواهد شد).

*کسانیکه حق عضویت سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و نیز حق عضویت انجمن جهانی درد را برای هر سال میلادی، بر طبق ضوابط انجمن پرداخت نکرده باشند، عضو انجمن محسوب نشده و حق استفاده از عنوان عضویت انجمن درد و یا انجمن جهانی درد را نخواهند داشت. درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت قانونی آن با خود فرد خواهد بود .

 

فرم عضویت در انجمن جهانی درد

فرم عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

 

انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و انجمن جهانی درد (IASP)
همه ی گروه های غیردانشجو ۱۰۰۰۰۰۰  ریال ۳۲۰۰۰۰۰ ریال
همه ی گرو ه های دانشجو ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰ریال
ثبت نام با ژورنال Pain ۶۵۰۰۰۰۰ ریال