بنیانگزار و رئیس Founder and President
دکتر محمد شریفی M . Sharify , MD

 

دبیر و نایب رئیس Secretary and Deputy Chairman
دکتر جلال زرین قلم J. Zaringhalam, MD, Ph.D

Dr. Jalal Zaringhalam CV

اعضاء هیئت مدیره Councilors
دکتر اسداله سعادت نیاکی A. Saadat Niaki, MD

Dr. Asadollah Saadatniaki CV

دکتر عباس حق پرست A. Haghparast, Ph.D

Dr. Abbas Haghparast CV

دکتر مهران کوچک ( علی البدل ) M. Kouchek, MD
دکتر فریده محمد طاهری ( علی البدل ) F. Mohamad Taheri, MD
خزانه دار Treasurer
دکتر مسعود هاشمی M. Hashemi, MD

Dr. Masoud Hashemi CV

بازرس Inspector
دکتر مهشید نیکوسرشت M. Nikooseresht, MD
اعضاء افتخاری Honorary Members
دکتر ابوالحسن احمدیانی A . Ahmadiani , Ph.D
دکتر سعید سمنانیان S . Semnanian , MD , Ph.D
دکتر محمد علی اصغری مقدم M . A . Asghari , Ph.D
دکتر منوچهر مظلوم دوست M . Mazloomdoost , MD
دکتر دانش مظلوم دوست D . Mazloomdoodt , MD
دکتر کاملیا شیرازی C . Shirazi , MD
پروفسور رودلف ترید R . D . Treede , MD , Ph.D
پروفسور افشین گنجی A . Gangi , MD
پروفسور یوستوس بنرات J . Benrath , MD
پروفسور آلن سری A . Serrie , MD
پروفسور دومینیک والاد D . Valade , MD
دکتر قسن موهنا G . Mouhanna , MD
دکتر ایرج روئین دژ I . Rouindej , MD
دکتر حسین نایب آقائی H . Nayebaghaie , MD
دکتر محمد جعفر منصوری M . J . Mansouri , MD
دکتر فرناد ایمانی F. Imani , MD
دکتر اسماعیل ابراهیمی E . Ebrahimi , Ph.D
دکتر ژیلا بهزادی J . Behzadi , Ph.D
دکتر ترانه معینی زنجانی T . Moini Zanjani , Ph.D
دکتر محمدرضا زرین دست M . R . Zarrindast , Ph.D
دکتر معصومه ثابت کسائی M . Sabetkassaie , Ph.D
دکتر هما مناهجی H . Manaheji , Ph. D
دکتر داود آقامحمدی D. Aghamohamadi , MD, Ph.D
دکتر زهرا پور اسماعیل Z. Pouresmail , Ph.D
مسئول دفترو دبیر انجمن Office of the Pain Society
 دکتر جلال زرین قلم Dr. J. Zaringhalam