انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در سال ۱۳۷۴ پس از امضاء تفاهم نامه ای توسط آقای دکتر محمد شریفی و خانم  Lousia Jones فعالیت خود را با شش نفر عضو آغاز کرده و پس از تشکیل اولین جلسه انجمن با حضور آقایان دکتر سعید سمنانیان، دکتر محمد شریفی و خانم دکتر هما مناهجی به عنوان شاخه ای از انجمن جهانی درد فعالیت خود را در ایران رسمیت بخشید.

این انجمن همچون گذشته، برای تداوم و ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشکلهای علمی نیازمند حضور پرشور و فعال دانشجویان، محققین و اساتید می باشد تا با فعالیت  و ارائه ی ایده های سازنده خویش درزمینه ی شناخت، پیشگیری و درمان درد، طرحی نو در این جامعه علمی درانداخته و  بتوانیم دست در دست هم در راستای ارتقاء علمی و کاربردی کشور عزیزمان بکوشیم.


پذیرش پروپوزالهای مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهت همکاری در اجرای سیزدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در سال ۱۳۹۶
( صفحه اخبار انجمن) 


 گزارش بازدید از مرکز درد شناسی دانشکده پزشکی هانوفر آلمان

 

 


Joint Pain in Childhood


ارسال رزومه برای کاندید شدن جهت عضویت در هیئت مدیره انجمن در انتخابات سال ٩۵  


 Pain Questionnaires