- دهمین کنگره بین المللی درد اروپا : سپتامبر ٢٠١٧ در شهر کپنهاک کشور  دانمارک برگزار خواهد شد.…