تاریخ / زمان رویداد
۶ فروردین, ۱۳۹۷ - ۸ فروردین, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

ششمین کنفرانس بین المللی کنترل درد

ششمین کنفرانس بین المللی کنترل درد
none
Vienna
۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ - ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

بیست ودومین کنفرانس بین المللی نورولوژی ونوروساینس

بیست ودومین کنفرانس بین المللی نورولوژی ونوروساینس
none
Rome
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۷ - ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

نهمین کنگره بین المللی انستیتیو جهانی درد

نهمین کنگره بین المللی انستیتیو جهانی درد
none
dublin
۲۸ خرداد, ۱۳۹۷ - ۲۹ خرداد, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

بیست وپنجمین کنگره بین المللی نورولوژی ونوروساینس

بیست وپنجمین کنگره بین المللی نورولوژی ونوروساینس
none
Dublin
۲۱ شهریور, ۱۳۹۷ - ۲۵ شهریور, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

هفدهمین کنگره بین المللی درد

هفدهمین کنگره بین المللی درد
none
Massachusetts
۲۸ شهریور, ۱۳۹۷ - ۲۹ شهریور, ۱۳۹۷
00:00 الی 23:59

هجدهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب

هجدهمین کنگره بین المللی علوم اعصاب
none
Tokyo