انجمن جهانی درد در سال 1973 ميلادي توسط پروفسور بونيكا (پدر علم درد شناسي) و همكاران پايه گذاري شد، اين انجمن به صورت غيرانتفاعي و غير دولتي و به منظور تشويق و گردآوري محققين رشته هاي مختلف پزشكي كه در زمينه سندرمهاي گوناگون درد و نيز مكانيزم آن كار مي كنند ، ايجاد گرديده و هدف آن كمك به بهبود بخشيدن درمان بيماراني مي باشد كه از درد هاي حاد و مزمن رنج مي برند .

اعضاي اين انجمن از متخصصين رشته هاي علوم پايه پزشكي (فيزيولوژي ، فارماكولوژي، ايمونولوژي ، پاتولوژي و …). پزشكان رشته هاي مختلف دندانپزشكان ، پرستاران ،متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي و ساير محققين رشته هاي پزشكي كه در حوزه درد ،كار باليني يا تحقيقاتي انجام مي دهند مي باشند .

اين انجمن بزرگترين جامعه چند تخصصي پزشكي بوده و در حال حاضر در بيش از شصت و هفت كشور جهان شعبه دارد و داراي بيش از 7800  عضو در 124 كشور مي باشد .

از جمله فعاليت هاي اين انجمن ، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

1- همكاري مستقيم با سازمان بهداشت جهاني (WHO) براي بهبود بخشيدن به درمان دردهاي مزمن ، خصوصا درد هاي سرطاني در جهان

2- كمك به برنامه ريزي كشورهاي مختلف براي بررسي اپيدميولوژيك درد و در نتيجه ،بهبود بخشيدن به وضع درماني بيماران مبتلا به درد هاي مزمن .

3- برگزاري همايش بين المللي درد شناسي هر دو سال يكبار به منظور ارتقاء علمي محققين اين رشته در جهان .

4- برگزاري همايشهاي مربوط به درد شناسي در شعبات اين انجمن در كشور هاي مختلف به منظور ارتقاء آگاهي هاي علمي پزشكان و ساير محققين اين رشته در آن كشور ها.

5- چاپ كتابهاي علمي تخصصي در زمينه درد شناسي ، با هدف روز آمد نمودن اطلاعات علمي محققين اين رشته در جهان

6- انتشار مجله علمي اين انجمن به نام PAIN كه هر ماه چاپ شده و براي محققين اين رشته ارسال مي گردد .

7- انتشار خبر نامه علمي (Newsletter) و خبرنامه روز آمد نمودن اطلاعات علمي  (PAIN; Clinical Up-date) مربوط به درد شناسي به صورت سه ماهه و ارسال رايگان آن براي تمام اعضاء انجمن .

8- انتشار راهنماي نام و تخصص اعضاء انجمن ، كه به صورت سالانه انجام مي شود و هدف آن آشنا نمودن متخصصين اين رشته با يكديگر و همكاري نزديك آنها در تمام جهان مي باشد .

نشريات اصلي انجمن جهاني درد :

Journal PAIN

IASP Newsletter

PAIN: Clinical Updates

آدرس هاي انجمن جهاني مطالعه درد :

www.iasp-pain.org

IASP PRESS

New Address of the IASP:

International Association for the Study of Pain
1510 H Street NW, Suite 600
Washington, DC 20005-1020, USA

Tel: +1-202-524-5300

Fax:+1-202-524-5301